زشیر شتر خوردن و سوسمار    عرب را به جایی رسیده است کار

در چند سال اخیر کشورهای عربی به تحریک کشورهای غربی سعی کرده اند، با تبلیغات فراوان نسل جدید را از واقعیت های تاریخی دور سازند و مفاخر ملی کشورهای دیگر را به نام خود ثبت کنند.
به دنبال بازی های رسانه ای و سیاسی که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به منظور دزدیدن تاریخ انجام داده اند، تلاش های مختلفی برای هجمه رسانه ای در این حوزه در اینترنت انجام شده است.از جمله این تلاش ها می توان به رای گیری های اینترنتی برای نظر خواهی و رای گیری در خصوص حقانیت نام خلیج فارس اشاره کرد.هر چند این رای گیری ها نمی توان حقانیت و یا عدم حقانیت این مساله را به درستی مشخص کند اما حضور پررنگ هموطنان در این عرصه می تواند بیانگر وطن دوستی و استقلال طلبی ملتی باشد که همواره برای اثبات آزادی، شرافت و آزادگی خود پیشقدم بوده اند.


با توجه به زمان محدود باقیمانده به سایت : http://www.persianorarabiangulf.com/index.php مراجعه و به این خلیج به نام فارس رای دهید.
طبقه بندی: دیگر وبسایت ها،